1. Toepassing: de uitvoering en betaling van al onze leveringen en al onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de bijzondere voorwaarden of indien deze afwijking blijkt uit een geschreven document uitgaande van de directie van onze firma.

 2. Afspraken: afwijkingen van deze algemene voorwaarden of toezeggingen gedaan door eender wie, zijn pas tegenstelbaar aan S.Wat indien ze uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd door de directie van onze firma.

 3. Leverings- en uitvoeringstermijnen: leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds louter informatief opgegeven en worden behouden in de mate van het mogelijke, doch zonder verplichting in hoofde van S. Wat. De vertraging bij de uitvoering kan S.Wat in geen geval verplichten tot betaling van een vergoeding van gelijk welke aard. De vertraging kan evenmin ingeroepen worden als reden tot ontbinding van de overeenkomst.

 4. Levering en aanvaarding: indien de overeenkomst een verkoopsovereenkomst betreft dienen opmerkingen m.b.t. de levering binnen de 48 uren na aftekening afleveringsbon te worden meegedeeld aan de verkoper in een aangetekende brief. Indien de overeenkomst een aannemingsovereenkomst is, hetzij een aanneming van een project dan wel een aanneming tegen een vaste prijs, dan wel of het gewoon gaat om regiewerken, zijnde het louter ter beschikking stellen van werknemers, hetzij anderszins wordt de opdrachtgever geacht de werken te hebben aanvaard, indien binnen de 48 uren na aftekening van het servicerapport en/of bestelbon per aangetekende brief geen bezwaren heeft meegedeeld aan de verkoper m.b.t. de uitgevoerde werken.

 5. Verhaal: de koper resp. opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van verhaal t.o.v. S. Wat voor alle risico’s die buiten de door S.Wat afgesloten verzekeringspolissen vallen dit zowel voor materiële schade, lichamelijke schade, gevolgschade, bedrijfsschade, zuivere onstoffelijke schade en onstoffelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak of de aard van de schade, zelfs indien de schade ontstaan is ingevolge een zware fout van S.Wat. De koper resp. opdrachtgever, doet bovendien uitdrukkelijk afstand van verhaal t.a.v. S. Wat voor het gedeelte van alle schadebedragen welke door S.Wat afgesloten verzekeringspolissen overschrijden. De koper resp. opdrachtgever verklaart van de verzekeringspolissen van S. Wat op de hoogte te zijn. Op eerste verzoek wordt hem hiervan een kopie bezorgd.

 6. Vrijwaringsplicht: de koper resp. opdrachtgever vrijwaart S.Wat voor elke vordering van derden ingesteld tegen S.Wat ingevolge schade geleden door derden, ongeacht de aard of de oorzaak van de schade, zelfs indien deze schade aan derden ontstaan is ingevolge een zware fouten van S.Wat.

 7. Machinebreuk: de aansprakelijkheid van S.Wat voor de gebreken ingevolge herstellingen, onderhoud, wijziging, restauratie of enig ander gelijkaardig werk aan machines (toevertrouwd voorwerp) of hierdoor veroorzaakte schade en met inbegrip van de gevolgschade is altijd beperkt tot maximum 25.000 euro (vijfentwintigduizend euro) zelfs indien de schade ontstaan is ingevolge een zware fout van S.Wat. S.Wat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade ingevolge verkeerd of ondoelmatig gebruik van geleverde goederen of herstelde machine door de koper resp.Opdrachtgever.

 8. Technische tekeningen: technische tekeningen, ontwerpen en/of berekeningen gemaakt door S.Wat mogen door de koper resp. opdrachtgever niet doorgegeven worden aan derden. S.Wat kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het gebruik van deze tekeningen, ontwerpen of berekeningen door de medecontractant of door derden.

 9. Betaling: onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke van betaling binnen de 30 dagen is vanaf de vervaldag zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt zoals bepaald door de minister van Financiën overeenkomstig art.5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties met een minimum van 10%. Bovendien is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag verschuldigd met een minimum van €50,00 onverminderd het recht van S.Wat om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen andere niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Alle kosten van invordering zijn ten laste van de debiteur. Bij niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het keuzerecht voor om ofwel de uitvoering van onze verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of nog uit te voeren gedeelte. De klant zal per aangetekend schrijven in kennis gebracht worden gesteld van de door ons gemaakte keuze.

 10. Eigendomsbehoud: indien de overeenkomst een koopovereenkomst betreft, blijven de geleverde goederen onze eigendom totdat ze volledig betaald zijn. De eigendom wordt derhalve slechts aan de koper overgedragen op het ogenblik van volledige betaling (opschorting eigendomsoverdracht tot volledige betaling). Tussen partijen is bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat de koopovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal ontbonden zijn bij gebreke aan betaling op de vervaldag. De koper zal alsdan verplicht zijn het gekochte goed terug te geven en zal bovendien een schadevergoeding wegens geleden verlies en gederfde winst van 35% van de koopsom verschuldigd zijn. De verkoper heeft evenwel steeds het recht er de voorkeur aan te geven de uitvoering van de koop te eisen. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud zal bij levering het risico steeds overgaan op de koper.

 11. Annulatie: indien de koper resp. opdrachtgever een overeenkomst éénzijdig annuleert, zal door hen een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 35% van de prijs van de overeenkomst en zulks wegens het geleden verlies en gederfde winst. S.Wat behoudt zich nochtans het recht voor om de volledige overeenkomst uit te voeren en betaling ervan te eisen. 

 12. Afwerving: elke overeenkomst met S.Wat komt tot stand onder de wezenlijke verbintenis van de klant, zonder dewelke S.Wat de overeenkomst niet zou aangegaan zijn, dat de klant rechtstreeks of onrechtstreeks:
  - Personen die ten tijde van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als afnemer, leverancier, onderaannemer of anderszins als een zakenrelatie
 13. van S.Wat kunnen beschouwd worden, er niet toe zal aanzetten hun band met S.Wat te beëindigen, terug te schroeven, de voorwaarden ervan in nadelige zin te wijzigen
  of zich op enige manier te mengen in de relatie van S.Wat met haar afnemers, leveranciers, onderaannemers of andere zakenrelaties.
  - Personeel, interimarissen en onderaannemers van S.Wat er gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op beëindiging van de
  overeenkomst niet toe zal aanzetten noch zal trachten ertoe aan te zetten hun band met S.Wat te beëindigen.
  - Gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op haar beëindiging op geen enkele manier zal tussenkomen in de relatie met S.Wat en haar
  personeel.
  - Zich ervan zal onthouden personen, die werkzaamheden verrichten of verricht hebben voor S.Wat, werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de
  tewerkstelling (als werknemer, interimaris, zelfstandig medewerker, adviseur of in welke andere hoedanigheid ook) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks
  gebeurt en zulks tot 6 maanden verstreken zijn sinds de contractuele relatie van deze personen met S.Wat beëindigd is.
  - Zich ervan zal onthouden personen, die tijdens de duur van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als bestuurder, zaakvoerder, partner, vaste
  vertegenwoordiger, aandeelhouder, adviseur of mandataris van S.Wat bij de werking van de laatste betrokken waren, ertoe aan te zetten of te trachten ertoe aan te zetten
  hun band met de vennootschap te beëindigen of op enige manier tussen te komen in de relatie van S.Wat met deze personen of bepaalde onder hen.
  De voormelde verbintenissen, zijn geografisch beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klant bij elke inbreuk op één der
  voormelde bepalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is aan S.Wat van 50.000 EUR. Partijen zijn het er over eens dat
  de potentiële schade aan S.Wat in geval van overtreding voor voormelde bepalingen of één ervan minstens dit bedrag beloopt, onder meer rekening houdende met de kosten
  voor rekrutering en opleiding van personeel en andere medewerkers en met het businessmodel van S.Wat.

 14. Gezag, leiding en toezicht: onderscheid in opdrachten: Indien S.Wat een aannemersovereenkomst afsluit, zij het de aanneming van een project dan wel een aanneming tegen vaste prijs, dan gaat het in essentie om de uitbesteding van taken onder de verantwoordelijkheid van S.Wat, wat impliceert dat de werknemers opereren onder de leiding van een verantwoordelijke van S.Wat. De opdrachtgever van zijn kant verbindt zich ertoe de volledige professionele en organisatorische onafhankelijkheid te respecteren van S.Wat. In die gevallen is eventuele aansprakelijkheid van S.Wat van toepassing in geval van fouten, weliswaar met inachtname van de hogervermelde beperkingen. In alle gevallen van regiewerk gaat het slechts om een tijdelijke ter beschikking stelling van werkkrachten waarbij de opdrachtgever zelf de instructies geeft wat betreft de uitvoering van het werk aan de werfcoördinator en derhalve de volledige verantwoordelijkheid blijft dragen over de uitvoering ervan. Aangezien het in dat geval ook niet gaat over een terbeschikkingstelling in de zin van art. 31 van de wet van 24/7/84 aangezien de opdrachten aan de werfcoördinator worden verstrekt, is er ook voor de klant geen bijkomende verplichting na te leven. Indien in tegenstelling met hogervermelde afspraak, toch rechtstreeks gezag en leiding wordt uitgeoefend dan verplicht de wet dat de instructies die door de klant worden gegeven aan de werknemers van S.Wat gedetailleerd in een geschreven overeenkomst tussen de klant en S.Wat moeten vastgelegd zijn en dienen nageleefd te worden. Bovendien is de klant gehouden om de ondernemingsraad, dan wel comité of syndicale afvaarding daarvan op de hoogte te brengen. Indien de klant nalaat om zich te houden aan die bepalingen en de werknemer daardoor in dienst te zijn bij de klant, dan zal dit in hoofde van de klant aanzien worden als een vorm van afwerving cfr de algemene voorwaarden en m.a.w. zal dit aanleiding kunnen geven tot de daarin vermelde forfaitaire schadevergoeding aan S.Wat.

 15. Bevoegdheid op de overeenkomsten afgesloten door S.Wat is de Belgische Wetgeving van toepassing in geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van rechtsgebied Turnhout en vrederechten te Westerlo.